Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden IMPACT Personal Training Club

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud  zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de  onderhavige bedingen niet anders voortvloeit. 

 1. IMPACT Personal Training Club: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan  Oude Stationsstraat 23d, 5591 JH te Heeze, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 63829355 . 
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie IMPACT Personal Training Club een  overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de  uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 4. Partijen: IMPACT Personal Training Club en de wederpartij gezamenlijk.  
 5. Overeenkomst: iedere tussen IMPACT Personal Training Club en de wederpartij tot stand  gekomen overeenkomst, waarmee IMPACT Personal Training Club zich jegens de wederpartij,  tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of  de verkoop en levering van producten. 
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen IMPACT  Personal Training Club en de consument wordt gesloten in het kader van een door IMPACT  Personal Training Club georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand  zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van IMPACT Personal Training Club en  consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst,  uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.  Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen  IMPACT Personal Training Club en de consument middels een webwinkel van IMPACT Personal  Training Club is gesloten. 
 7. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde  of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of  opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of  duurovereenkomst met betrekking tot coaching. 
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens IMPACT Personal Training  Club aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot,  voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc. 
 9. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens IMPACT Personal Training  Club te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrags)coaching.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op  een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een  overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IMPACT Personal Training  Club en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke  benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk  worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van  hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat  de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in  onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het  aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van IMPACT Personal  Training Club vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van IMPACT Personal Training Club kan tot  onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door IMPACT Personal  Training Club worden herroepen. 
 2. Aan een aanbod van IMPACT Personal Training Club dat een kennelijke fout of vergissing bevat,  alsmede aan een aanbod van IMPACT Personal Training Club dat gebaseerd is op door de  wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten  ontlenen. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht IMPACT Personal Training Club niet tot de nakoming  van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van IMPACT Personal Training Club, komt de overeenkomst  niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IMPACT Personal Training Club anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal IMPACT Personal Training Club die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de  consument bevestigen.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,  verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast  deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij IMPACT Personal Training Club , gevraagd en ongevraagd,  binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de  overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 2. De wederpartij dient IMPACT Personal Training Club voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering  van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te  verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij  neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING 

 1. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt  aangegaan, zal IMPACT Personal Training Club de wederpartij een door de deelnemer in te  vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor  in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde  formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan  IMPACT Personal Training Club beschikbaar wordt gesteld. IMPACT Personal Training Club is  gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van  de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het  trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien IMPACT  Personal Training Club op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het  verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten  nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de  verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist  te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om  trainingen of voedingsprogramma’s te volgen.  
 2. De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door  hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken  worden niet door IMPACT Personal Training Club aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

 1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van  bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan  het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.  
 2. IMPACT Personal Training Club behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren,  tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in  gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht  van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de  consument in ontvangst is genomen.  
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment  dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het  bepaalde in artikel 9, niet gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen  en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.  
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de  wederpartij is toe te rekenen, is IMPACT Personal Training Club gerechtigd om naar  redelijkheid de kosten in rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichtingen jegens IMPACT Personal Training Club deugdelijk was nagekomen,  zoals de kosten in verband met de opslag van de producten en kosten in verband met  meerdere afleverpogingen.

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID CREDITS EN  RITTENKAARTEN 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt een  lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt  aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden  bedragen indien de wederpartij een consument is. 
 2. Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.  
 3. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt één maand na de dag van opzegging.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.
 4. Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van de  daarbij uitdrukkelijk door IMPACT Personal Training Club vermelde geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de  wederpartij aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het  verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.
 1. Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven (aantal)  credit(s) de wederpartij het recht op het volgen van een bijbehorende les/training/sessie.  Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze  geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de wederpartij de credit  heeft besteed.

ARTIKEL 8. | AFZEGGING LESSEN/RAININGEN/SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ 

 1. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of  groep coaching, kan door de wederpartij tot zes uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.
 1. Indien de wederpartij een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt,  dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de  wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het  inhalen van de betreffende les/training/sessie. Indien de les/training/sessie of deelname aan de  les/training/sessie gebaseerd is op het verzilveren van een credit, komt de credit te vervallen indien  de wederpartij de betreffende les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid  afzegt, dan wel sprake is van no-show.
 2. Afzegging van een les/training/sessie dient te geschieden middels het account van de wederpartij  op de mobiele applicatie of het webportaal dat door IMPACT Personal Training Club aan de  wederpartij in gebruik is gegeven.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN EN DERDEN 

 1. Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe IMPACT Personal Training Club zich  jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,  indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van IMPACT Personal Training Club treedt in geval  van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij IMPACT Personal Training Club schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld  waarbinnen IMPACT Personal Training Club de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de  nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 1. IMPACT Personal Training Club is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404,  7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien IMPACT Personal Training  Club de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit  niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club voor  door hem ingeschakelde derden. 

ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND 

 1. De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel,  gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het  verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel  of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is  de consument, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, tot  14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de  overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Diensten 

 1. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de bedenktijd als  bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de  bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op  afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door IMPACT  Personal Training Club is nagekomen.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in lid  2, is de consument IMPACT Personal Training Club een bedrag verschuldigd dat evenredig is  aan dat gedeelte van de verbintenis dat door IMPACT Personal Training Club is nagekomen op  het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige  nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan IMPACT Personal  Training Club moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is  overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op  basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd. Consumentenkoop
 1. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te  retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag het product slechts in die  mate uitpakken en hanteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van  de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag  hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 
 2. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende product  onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan IMPACT  Personal Training Club retourneren. 
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van  een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5.  IMPACT Personal Training Club is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in  rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument ontvangen  betalingen. IMPACT Personal Training Club is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan de  consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op een  gedeelte van de bestelling. Voorts is IMPACT Personal Training Club niet verplicht de bijkomende  kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door  IMPACT Personal Training Club aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft  gekozen. 
 4. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de ontbinding van de  overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 10 door de consument is ingeroepen.
 5.  Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van  retournering van de producten voor zijn rekening. 

Afwikkeling 

10. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door  gebruikmaking van het door IMPACT Personal Training Club aangeboden modelformulier voor  herroeping een verzoek in te dienen bij IMPACT Personal Training Club. Zodra IMPACT Personal  Training Club in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op  afstand te ontbinden, zal IMPACT Personal Training Club de ontbinding zo spoedig mogelijk per e mail bevestigen. 

11.IMPACT Personal Training Club zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele  waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4 en de laatste twee volzinnen van  lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op  afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten  door IMPACT Personal Training Club zijn terugontvangen, dan wel door de consument is  aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 11. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING 

De consument heeft geen recht van ontbinding bij: 

a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst  op afstand, indien:  

 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;  en
 2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra  IMPACT Personal Training Club de overeenkomst op afstand is nagekomen. 

b) een consumentenkoop betreffende: 

 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of  beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  
 2. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen  van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is  verbroken;  
 4. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met  andere zaken;  
 5. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de  verzegeling na levering is verbroken;  
 6. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een  overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. 

c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de  nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de  consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding; 

d) een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het  Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN 

 1. In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren van de  producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst  beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de  wederpartij IMPACT Personal Training Club daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van  ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan  binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans  redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan IMPACT  Personal Training Club. 
 2. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het verlenen van  diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de  overeenkomst door IMPACT Personal Training Club onverwijld na constatering, althans het  redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan IMPACT Personal  Training Club mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan IMPACT Personal  Training Club schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen. 
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum  schriftelijk te zijn ingediend bij IMPACT Personal Training Club. 
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor IMPACT Personal Training Club uit een  dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. 
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de  overeenkomen prijs bestaan.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder  meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met  het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee  maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij IMPACT Personal Training  Club is geklaagd.

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP 

 1. IMPACT Personal Training Club levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover  zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door IMPACT Personal Training  Club, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten  en vorderingen die consumenten jegens IMPACT Personal Training Club kunnen doen gelden. 
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel  toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit)  in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak  of voor het overige niet aan IMPACT Personal Training Club dan wel zijn toeleveranciers kan worden  toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van  beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of  onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen  van of vanwege IMPACT Personal Training Club, het aanbrengen van veranderingen aan de  producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke  instemming van IMPACT Personal Training Club zijn uitgevoerd. 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT 

 1. IMPACT Personal Training Club is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de  overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet  kan worden toegerekend.  
 2. Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt,  zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 3. Indien IMPACT Personal Training Club bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk  aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is  hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de  overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige  overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk  uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt. 
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor  vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. IMPACT Personal Training Club is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de  uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of  gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst  IMPACT Personal Training Club ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen  dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 1. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen  heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is  verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins  niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is IMPACT Personal Training Club gerechtigd om  de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame  zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 
 2. Voorts is IMPACT Personal Training Club gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk  is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het  door IMPACT Personal Training Club op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of  ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de  overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van IMPACT Personal Training Club behoren  te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs  naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte  van de overeenkomst. 
 4. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die IMPACT  Personal Training Club ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te  vergoeden.  
 5. Indien IMPACT Personal Training Club de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle  vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van IMPACT Personal Training Club vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van  de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door IMPACT Personal Training Club vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede)  inclusief btw worden vermeld. 
 2. IMPACT Personal Training Club is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen  te wijzigen. Van een prijsverhoging doet IMPACT Personal Training Club schriftelijk mededeling aan  de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder  in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen  voordat de prijsverhoging van kracht werd. 
 3. IMPACT Personal Training Club is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen  te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc.  zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.
 4. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is IMPACT Personal Training Club gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van  een consumentenkoop IMPACT Personal Training Club de consument niet zal verplichten tot  vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering  wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 5. Zolang de wederpartij jegens IMPACT Personal Training Club in gebreke is met de voldoening van  een op haar rustende betalingsverplichting, is IMPACT Personal Training Club niet gehouden  (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door IMPACT  Personal Training Club vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is  IMPACT Personal Training Club gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.  
 7. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke  administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet  automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan IMPACT Personal Training Club de  openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking  vorderen. 
 8. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend  in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening. 
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen  of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk  opeisbaar. 
 10. IMPACT Personal Training Club is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen  uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in.  Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande  bedrag, een rente van 5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als  volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar  bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid  van consument.
 12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter  verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien  verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet  Incassokosten.
 13. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal IMPACT Personal Training Club, in afwijking  van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de  consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot  betaling over te gaan.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. IMPACT Personal Training Club verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de  aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt IMPACT  Personal Training Club zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan  voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst  beoogde te behalen.
 2. IMPACT Personal Training Club draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant  of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van  de productenaansprakelijkheid. 
 3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte  gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij  die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan  IMPACT Personal Training Club kan worden toegerekend. 
 4. Aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club voor herstelbare schade bestaat niet eerder  dan nadat de wederpartij IMPACT Personal Training Club in de gelegenheid heeft gesteld om deze  schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor IMPACT Personal Training Club ter zake geen  enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. IMPACT Personal Training Club is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van  IMPACT Personal Training Club in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder  toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig  handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale  oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.  IMPACT Personal Training Club is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede  begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe  schade wordt uitsluitend verstaan:  

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de  vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor  vergoeding in aanmerking komt; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IMPACT Personal  Training Club aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan IMPACT  Personal Training Club toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in  deze algemene voorwaarden. 

 1. De aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club is beperkt tot ten hoogste de  factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de  aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club betrekking heeft, met dien verstande dat de  aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat  ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten  aansprakelijkheidsverzekering van IMPACT Personal Training Club daadwerkelijk wordt uitgekeerd,  vermeerderd met het eventuele eigen risico van IMPACT Personal Training Club dat krachtens die  verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes  maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend  de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. 
 2. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens IMPACT Personal Training Club bedraagt één  jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die  gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de  overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 1. De wederpartij vrijwaart IMPACT Personal Training Club van eventuele aanspraken van derden, die  in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan  anderen dan IMPACT Personal Training Club toerekenbaar is. 
 2. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is  toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade  het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IMPACT Personal Training Club.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door IMPACT Personal Training Club geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de  wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen,  te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht IMPACT Personal  Training Club hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan IMPACT Personal Training Club en de  eventueel door IMPACT Personal Training Club aangewezen derden om al die plaatsen te betreden  waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. IMPACT Personal  Training Club is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te  nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het  bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de  wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden  ingediend bij IMPACT Personal Training Club. 
 2. Bij IMPACT Personal Training Club ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien  dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt,  wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een  indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling  overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie  via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

IMPACT Personal Training Club dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en  alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en  methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten,  workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde  beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die  verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

ARTIKEL 21. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING 

 1. Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere  (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing. 
 2. IMPACT Personal Training Club dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de  bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan IMPACT Personal Training Club c.q.  zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle  voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van  IMPACT Personal Training Club c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten. 
 3. IMPACT Personal Training Club dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk  buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud,  aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is  uitgesloten. 
 4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig  de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te  begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor  zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen.  Elke aansprakelijkheid van IMPACT Personal Training Club dan wel zijn licentiegever ter zake de  verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is  uitgesloten. 

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om  het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen  het arrondissement van de vestigingsplaats van IMPACT Personal Training Club aangewezen om  van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

© IMPACT Personal Training Club Algemene Voorwaarden consument: versie 03-06-2021